Wie zijn de verzekerden? de huurder van de verzekerde  objecten van verzekeringnemer

Wat is verzekerd, De verzekerde gehuurde objecten en de verzekerde huurtermijn staan op de verzekerde periode en waar verhuurovereenkomst tussen de verzekeringnemer en de huurder. geldt de verzekering? Deze verzekering geldt bij gebruik in de Benelux en in Duitsland. Daar buiten geeft de verzekering geen dekking.

Wat is verzekerd?

Schade aan het gehuurde object (= Casco): Materiële schade aan het object door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis buiten de macht van de huurder, brand, diefstal, vandalisme, verkeersrisico’s en schade door de aard of een gebrek van het object.

Het gehuurde object is een “motorrijtuig”: Schade door het object aan een ander volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Het gehuurde object is een “graafmachine”: Schade door het object aan ondergrondse kabels en leidingen van een ander tot EUR 1.000.000,00 per gebeurtenis.

Wat zijn de voorwaarden de verzekering?  De originele voorwaarden van de bovengenoemde Werkmaterieel Verhuurverzekering. van Dit certificaat is een samenvatting van deze voorwaarden. De huurder ondertekent vóór de start van de huur de verhuurovereenkomst.

Wat is niet verzekerd? Schade als u zich niet houdt aan de instructies voor gebruik en onderhoud. Schade door opzet, grove schuld of grove nalatigheid. Gevolg schades door lekkage van vloeistoffen door de gehuurde machine(s). Vermissing van het gehuurde object of delen ervan. Schade aan uw eigendommen of aan zaken van anderen die u beheert (opzicht). U verhuurt door aan anderen of leent uit aan anderen, terwijl u daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft van de verhuurder. Schade aan de bestuurder van het gehuurde object. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen van anderen als u zich niet houdt aan de wettelijke- en de gebruikelijke eisen van zorgvuldigheid.

Wat zijn de kosten van de verzekering en wat is het eigen risico?  Voor de kosten van de verzekering betaalt u geen toeslag op de huurprijs. Bij elke (gedekte) schade geldt een eigen risico voor uw rekening van: EUR 5.000,00. 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 1.250,00 bij diefstal.

Wat moet u doen bij diefstal? U doet onmiddellijk aangifte van diefstal bij de politie. U meldt diefstal aan de verhuurder en geeft hem het proces verbaal van de aangifte. Alleen dan geeft deze verzekering u dekking voor schade bij diefstal.

Wat zijn uw overige rechten en plichten? Dit verzekeringscertificaat is een uittreksel van de voorwaarden van de genoemde Werkmaterieel Verhuurverzekering. Bij onduidelijkheid of bij een geschil gelden de originele voorwaarden van deze Werkmaterieel Verhuurverzekering.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het gehuurde goed
  • U tekent voor de gehele algemene voorwaarden bij afhalen
  • Schade? Binnen 4uur per mail melden
  • U dient zelf na te gaan wat nodig is qua wet- en regelgeving, eventuele adviezen vanuit Helmink Verhuur kunnen geen rechten aan worden ontleend
  • Einde(werk)dag? Zet machines veilig op afgesloten terreinen, in loodsen, uit het zicht en sleutels eruit. Op de werkplek geen ruimte? Kijk wat er in de buurt mogelijk is